Patent

Ensamrätt genom uppfinningsrikedom.
Bjerkén Hynell hjälper dig skydda din uppfinning genom patent.

Patent - vi skyddar din uppfinning

Ett patent skyddar den tekniska lösning som löser ett specifikt problem och ger innehavaren ensamrätt till sin uppfinning. Detta innebär att ingen annan får tillverka, sälja eller importera det som ska skyddas av patentet utan tillstånd av patentinnehavaren. Att inlämna en patentansökan och erhålla patentskydd kan således vara avgörande för en uppfinnings eller ett företags framgång på marknaden.

Rätt patentskydd stärker företagets position på marknaden

Kan du erhålla patent på din uppfinning? Vi ger dig svaret

Våra tjänster inom patent:

Bjerkén Hynell har en omfattande expertis och erfarenhet inom patentområdet. Vi hjälper dig att:

 • bedöma möjligheten att skydda din uppfinning med patent,
 • utforma och inlämna patentansökningar i Sverige, hos EPO och via PCT till konkurrenskraftiga priser,
 • bevaka och besvara korrespondens från olika patentmyndigheter,
 • undersöka om någon inkräktar på ditt patentskydd och bedöma intrångsfrågor,
 • företräda dig vid ev. tvister och processer rörande uppfinningen eller patentet, t.ex. gällande ogiltigförklarande av patent,
 • ombesörja att Europapatent som är beviljade av EPO träder i kraft i Sverige,
 • bevaka frister och ordna betalning av årsavgifter,
 • utföra bevakning av andras patentansökningar;
 • utarbeta lämpliga patentstrategier för företag.

Vad krävs för att få ett patentskydd?

För att erhålla ett patentskydd måste en uppfinning uppfylla tre kriterier vid tillfället för inlämning av patentansökan:

 1. Uppfinningen måste vara ny. Kravet innebär bl.a. att uppfinnaren ej tidigare visat uppfinningen offentligt eller beskrivit den i någon publicerad tidskrift innan en patentansökan inlämnats. Det är även viktigt att uppfinnaren, innan patentansökan inlämnas, inte diskuterar uppfinningen med personer som ej omfattas av tystnadsplikt.
 2. Uppfinningen måste ha uppfinningshöjd. Detta betyder att den ska skilja sig väsentligt från det som redan är känt.
 3. Uppfinningen måste kunna tillgodogöras industriellt, vilket innebär att den måste ha teknisk karaktär och effekt samt vara reproducerbar.

Hur länge räcker ett patentskydd?

I Sverige och i de flesta övriga länder beviljas patent i 20 år från inlämningen av patentansökan. Årliga avgifter till patentmyndigheterna krävs för att upprätthålla det beviljade patentet. Vid rättighetens utgång och upphörande kan andra fritt nyttja den patenterade tekniken.

Våra teknikområden

Bjerkén Hynell kan hjälpa dig oavsett teknikområdet för ditt patent; besök sidorna för våra patentingenjörer eller ring oss om du önskar veta mer om deras särskilda kompetenser.

Nationell patentansökan

I Sverige tillämpas förprövning, vilket innebär att en patentansökan måste inlämnas vid PRV där man undersöker om uppfinningen uppfyller kriterierna för för att kunna få patentskydd.

Patent i Sverige kan även erhållas genom inlämning av ansökan till EPO. Där utförs en liknande förprövning som vid PRV och när patentet beviljas blir det, om sökanden så önskar, giltigt även i Sverige.

Internationell patentansökan

Sverige har anslutit sig till internationella konventioner som skyddar uppfinningar inom det immaterialrättsliga området. Pariskonventionen, Internationella konventionen om patentsamarbete (PCT) och Europapatentkonventionen (EPC) möjliggör för den patentsökande att senast ett år efter inlämnandet av en patentansökan i Sverige gå vidare med motsvarande ansökan i ett eller flera andra länder under åberopande av s.k. prioritet. EPC möjliggör att erhålla patent i samtliga de europeiska stater som anslutit sig till EPC. Detta ansökningsförfarande sker vid Europapatentverket. Det är även möjligt att inom ett år efter inlämnandet av en patentansökan i Sverige direkt söka patent i de enskilda länder där man önskar skydda sin uppfinning.

Auktoriserade patentombud

Patentingenjörerna på Bjerkén Hynell är auktoriserade patentombud i Sverige samt även i många fall auktoriserade europeiska patentombud och har därmed lång erfarenhet och expertis av att utforma och inlämna patentansökningar både nationellt och internationellt.

Bjerkén Hynell kan hjälpa dig oavsett teknikområde

Önskar du kontakta oss om patent och patentskydd?

Våra patenthandläggare hjälper dig att definiera samt skydda din uppfinning.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen